Grüess di Gott, du liebe Früelig

Grüess di Gott, du liebe Früelig,
chumm is Fäld und chumm is Huus.
Lass am Himmel d Sunne schiine,
jag de Winter ändli druus.

Rüef de viele, viele Blüemli,
rüef am Rehli und am Haas.
Rüef de Chinde, dass si tanzed,
deet im grüene, grüene Gras.