Tra-ri-ra, de Summer isch jetzt da

Tra-ri-ra, de Summer isch jetzt da!
O chum mer wänd in Garte,
dem schöne Summer warte.
Tra-ri-ra, de Summer isch jetzt da!

Tra-ri-ra, de Summer isch jetzt da!
Juhe, mer gönd i d’Hecke,
mer wänd de Summer wecke.
Tra-ri-ra, de Summer isch jetzt da!

Tra-ri-ra, de Summer isch jetzt da!
De Summer de het gwunne,
de Winter isch zerrunne.
Tra-ri-ra, de Summer isch jetzt da!