Am Abig lütet s Glöggli

Am Abig lütet s Glöggli, und d Vögeli gönd zur Rue,
und d Lüt an allen Orte tüend d Läde-n-als-gmach zue.

Lueg det am Himel obe, was isch das für en Schi,
verborge-n-i de Wulche? De Mond wirds öppe si.

Er schint mer hell is Bettli, i säge schön guet Nacht.
De lieb Gott schickt en Ängel, de a mim Bettli wacht.